efatmahbaz

نلسون ماندلا 1918-2013 PDF Print E-mail

سحر گان خبر مرگ ماندلا،را شنیدم در بهتی گنگ ونامفهوم از رفتن جسمی دوستی بزرگ ،.از خود پرسیدم غمگین باشم یا نباشم ؟.او انسانی بود که در جنگ با زندگی و دستاورهای بسیار برای مردم جهان باقی گذاشت او پیروز میدان صلح در جهان است اندیشه و اموزش های او برای نسل اتی  ماندگار است

از این رو من هم همانند مردم سرزمینش و همه همرنگانش وهمپیای انان جلوی سفارت افریقای جنوبی یا درکنار ، تنديس نلسون ماندلا در مقابل ساختمان پارلمان ،با شادی رقصیدم چرا که ماندلا ی ما، کسی استکه در ماراتن زندگی پیروز میداان است.و باید زندگی او را جشن گرفت

جمعه 6 دسامبر 2013

ماندلا، قلب من،

در ميان هلهله جمع،
در قلب لندن
فرياد می کشم
VIVA MONDELA
I LOVE YOU MONDELA
I LOVE YOU MONDELA
VIVA MONDELA
هلهله کنان
چون سياهان
می رقصم، رها
در قلب لندن
می خندم
به گرمی لبخند رهايی
مردمان سرزمين ماندلا
اوليور تامبو
چه خوشبختم من امروز
در ميدان پارلمان
در قلب لندن
در ميان هلهله
مردمی آشنا
می رقصم من
با فرياد شادی با همه
می خوانم
اولی ..وا .آآااا..تامبو... اولی ..واآآآ ...تامبو

اولی ..وا .آآااا..تامبو... اولی ..واآآآ ...تامبو ...
اولی ..وا ...تامبو... اولی ..وا ...تامبو.
بی انکه بدانم معنايشان را

می خوانم با شور
می رقصم پرشور
شايد می گويند آزادی ، شايد رهايی اما
اما ببخشيد آقا
What is the meaning of…..
اوليور تامبو! رهبر تبغيض نزادی سياهان....
شرمنده،
می شناسمش

می رقصم با شوقی بيشتر
اولی ..وا ...تامبو... اولی ..وا ...تامبو...
ماندلای من
قلب من ، همسرم ،برادرم و رفيقانم ،
می تپد کنار تو
در قلب لندن

صدای تو ست که می گويد:
اين مجسمه مردی است
اما نماد همه انهايی است
که جنگيدند برای عدالت

ماندلای من
مظهر مهر و مظهر ازاديم
چه خوشبختم امروز ،کنارتو
با همراهان ديروزم

ماندلای سالخورده می رود

مشعل آزاديش فروزان
می درخشد
در قلب من و در قلب لندن

پای رفتنم نيست
ايستاده اند همه
چون او،
همان جاست
در ميدان پارلمان، در قلب لندن
نگاه می کند به همه

پای رفتنم نيست اما
بايد رفت
با گلی برای پروانه
که امروز پر پروازم داد.


عفت ماهباز
لندن ۲۹ اگوست 2007

http://efatmahbaz.com/

CLOAKING

 

روز چهارشنبه ۲۹ اوت  2007 ، در حضور خود او، تنديس نلسون ماندلا رييس جمهوری سابق آفريقای جنوبی در مراسمی در لندن به منظور بزرگداشت نقش رهبری او در اعاده حقوق سياه پوستان كشورش و در جنبش مبارزه با حكومت نژادپرستی در مقابل ساختمان پارلمان پرده برداری شد. اين شعر به همين مناسبت سروده شده است

 

مطلب دیگر