efatmahbaz

در والنتین، سیب من ، اسب تو PDF Print E-mail

سیب من ، اسب تو

به نام تو

بیاد تو

آن سیبی که از دست هم چیدیم

درخت عشقی شد

در خانه ایی

به یادم

به اهنگی که می خواندی برایم

"علی رضای" قندی،

اسبت تو کجا می بندی؟

زیر درخت نرگس

داغتو نبینم هرگز"

درخت سیب

رسید

به گل های نرگسش

اسبت را، اما

ربودند

انها که ترا

درخت سیب

تنها

در بهار

در میان گل های نرگس

گل داد و مژده داد

همه سیب سرخ و سیب سبز

 

14 فوریه لندن

 

مطلب دیگر