efatmahbaz

مهتاب در والنتین PDF Print E-mail

 

مهتاب سفید

نشسته در رود،در بواسی

ناخن شب

شکسته شاید

نشسته در اب

دلداده عشاق روز عشق

شالی سبز بسته

به دور ناخن شکسته

دشت، دشت سپید

نگران ز سبز سرخ فردا

سیاه، سیاهی شب

والنتین،

رسیده ز راه

یخ کرده در اغوش برف

پشت پنجره شب

دلباخته ناخن

ایستاده به نگاه

عفت ماهباز

مونترال 25 بهمن

http://efatmahbaz.com/

CLOAKING

زیرنویس

بواسی :رودخانه ایی در مونترال کانادا

 

 

مطلب دیگر